Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter > Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2018-19

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2018-19

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa. 

spørsmål med avkrysningsvalg

 

Evalueringa gjennomførast som ei elektronisk spørjeundersøking som elevane skal gjennomføre i skoletida. Det er frivillig for elevane å svare på undersøkinga, men vi oppmodar alle elevar til å delta. Svara behandlast konfidensielt, og ingen vil kunne identifisere enkeltsvar. Det vil berre bli utarbeidd rapportar for grupper med 5 eller fleire svar.  

Elevane skal evaluere undervisninga til lærarar. Den enkelte elev skal svare på evalueringa éin eller fleire gongar. Talet avheng av kor mange av eleven sine undervisningsgrupper som blir valde ut til å evaluere. Det er også mogleg at ein elev ikkje skal evaluere nokre grupper. Det er skoleadministrator som har bestemt kva grupper som evaluere. Spørsmåla er like for alle fag/undervisningsgrupper. Spørjeskjemaet er utvikla i samarbeid mellom Rambøll og Møre og Romsdal fylkeskommune. Skjemaet inneheld spørsmål fordelte på fem tema; eleven si meistring og motivasjon, vurderingspraksis, støtte frå lærar, læringsmiljøet i gruppa og faglege utfordringar og forventningar.  

Pålogging

Elevene får tilgang til sine elektroniske skjemaer via Feide-pålogging. De logger inn via results.dk/ueval. Sjekk link Her velger de tilhørighet «Møre og Romsdal fylkeskommune» og fyller inn Feide-brukernavn (uten @mrfylke.no) og passord. På førstesiden vil de se en meny til venstre med sine grupper/skjemaer, og en introduksjon til undersøkelsen. Når de er ferdige, kan de lukke vinduet.

Ett, flere eller ingen skjemaer

Elevene skal evaluere undervisningen til lærere. Den enkelte elev skal svare på evalueringen én eller flere ganger. Antallet evalueringer avhenger av hvor mange av elevens undervisningsgrupper som skal evalueres. Det er også mulig at en elev ikke skal evaluere noen fag. Det er avdelingslederne som har bestemt hvilke grupper som evalueres. Spørsmålene er like for alle fag/undervisningsgrupper, og elevene vil svare for sine grupper samlet gjennom én innlogging og én samleside med elektroniske skjemaer.

Om de har spørsmål til undersøkinga, kan de kontakte Møre og Romsdal fylkeskommune ved rådgjevarar Harald Johnny Tomren (harald.johnny.tomren@mrfylke.no) eller Monica Solheim (monica.solheim@mrfylke.no), eller seksjonsleiar Helene Loe Arntsen (helene.loe.arntsen@mrfylke.no).