Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter > Dysleksivennlig skole

Dysleksivennlig skole

Fræna vgs ble sertifisert som dysleksivennlig skole av Dysleksi Norge i januar 2016. 

Å være dysleksivennlig skole betyr at hele skolen – både ledelsen og lærerne - arbeider systematisk og kontinuerlig til beste for elever med dysleksi. Fræna vgs startet arbeidet med å kartlegge elevenes lese- og skriveferdigheter systematisk allerede i 1994.

Skolen har videreutviklet dette arbeidet over 20 år, og har nå gode rutiner for å sette inn passende tiltak for elever som ligger etter i lese- og skriveutviklingen. Dette arbeidet inngår i planverket til skolen og sikrer bl.a. kompetanseheving av lærerne på dette området. 

Skolen samarbeider tett med PPT og har innført gode prosedyrer for overvåking av elevenes utvikling eller mangel på utvikling, og de har ikke minst prosedyrer for hva som skjer når en finner elever med lese- og skrivevansker. Skolen har mange eksempler på at de har «oppdaget» at elever har dysleksi etter at elevene har gått gjennom grunnskolen uten å ha blitt diagnostisert.

Når det gjelder selve undervisningen er det viktig for dyslektikere at det er et trygt læringsmiljø. Elevene skal oppleve seg forstått og respektert, uavhengig av mestringsgrad og oppnådde resultater. Læreren har videre god struktur på undervisninga med en innledning, hoveddel og avslutning i hver arbeidsøkt. Elever med lese- og skrivevansker skal sitte langt framme i klasserommet. Læreren har gode rutiner for vurdering og periodeplaner. Videre er det viktig å støtte opp under elevenes selvfølelse ved å understreke elevens sterke sider, ha tålmodighet, forklare fagstoffet flere ganger og på ulike måter og gjerne konkretisere det dersom det er mulig. Lærerne legger til rette slik at eleven får anledning til å repetere og reflektere over lærestoffet (f.eks to og to elever forteller hverandre hva de har lest og lært).

Videre er det viktig å hjelpe eleven med struktur og lære eleven studieteknikk som fungerer best for den enkelte (ulike noteringsteknikker, ulike sjekklister, skriving og samtaler med lærer/medelever).

Skolen har et bredt læremiddeltilbud slik at alle elever har tilgang til alt fagstoff. Det brukes forenkla lærebøker der det er mulig. Det blir kjørt en leseaksjon for alle elever i starten av skoleåret.  De bruker hjelpeprogrammer som LingDys, LingRight, CD-ord og AskiRaski. Elevene har tilgang til lydbøker i flere fag. Skolen har musescannere slik at tekst omgjøres til lydfiler. På denne måten kan elevene høre på lærerens notater på bussen eller hjemme.

På prøver og eksamener gis dyslektikere muligheter til å få vist sine evner gjennom bruk av hjelpemidler, opplesing av tekst, lengre tid osv. Tilretteleggingene tilpasses behovene til den enkelte elev, og det lages en avtale om hvordan dette skal være. Skolen har gode rutiner for å informere om regler og konsekvenser av å gi fritak i sidemål.