Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Aktiviteter

Aktiviteter

Til høyre: skoleruta fram til 2021

Pilotskole for etablering av Innsatsteam mot mobbing:

Skolen er en av tre vgs i fylket som er pilotskole for å etablere et innsatsteam mot mobbing. Dette er et to-årig prosjekt i løpet av skoleårene 2017/2018 og 2018/2019. Det er Læringssenteret i Stavanger som står for det faglige innholdet i samarbeid med vårt lokale PPT-kontor.

Prosjektet gir kompetanseheving til hele personalet om mobbingens psykologi og på hvordan man kan observere og hindre mobbing ved hjelp av ulike metoder som bruk av den ikke-anonyme spørreundersøkelsen Spekter, stoppsamtaler og snumetoden. I tillegg blir skolens ressursteam skolert med ekstra kompetanseheving over flere dager. På denne måten blir de Skolens Innsatsteam mot Mobbing (SIM) som skal hjelpe lærerne i arbeidet med de alvorligste mobbesakene.

Vår skole har dessuten arrangert både personalseminar og studiedager for kollegiet om det samme temaet. Vårt kollegium er derfor godt skolert i å skape et godt og trygt læringsmiljø i sine klasser med vekt på god klasseledelse og felles regelhåndtering.

 

Dysleksivennlig skole:

Vi er en av få videregående skoler i landet – og den eneste i fylket – som er sertifisert som dysleksivennlig. Disse skolene møtes på samlinger hvert år som Dysleksi Norge arrangerer. Dysleksivennlig undervisninga legger vekt på god struktur, klasseledelse og regelhåndtering. Slik undervisning er nyttig for alle elever, men spesielt viktig for elever med dysleksi eller andre lærevansker.

Følgende kjennetegner slike skoler:

 • har et inkluderende og aksepterende miljø
 • har gode system og kompetanse på å finne dem som sliter
 • kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk
 • følger opp leseutviklinga hos de elevane som trenger det
 • setter raskt inn tiltak som fungerer
 • er gode på å lære opp og bruke IKT som kompenserende hjelpemiddel
 • sørger for at alle lærere har kompetanse i tilpassa undervisning for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker

Dyslektikere har etter søknad krav på:

 • tilrettelagte prøver og eksamen
 • fritak fra vurdering i sidemål
 • fritak fra vurdering i 2. fremmedspråk
 • datahjelpemiddel og andre tilrettelagte læremiddel
 • ekstra stipend fra Lånekassen ved høgskolestudium

Kontaktlærer bestiller time hos rådgiver Inger Kristin Kristiansen for opplæring av elever i bruk av dataprogrammet LingDys og LingRight. Dersom du er i tvil om en elev har dysleksi, melder du dette inn til avd.leider som tar dette opp med ressursteamet.

Fokusskole for minoritetsspråklege elever:

Skolen samarbeider med NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) og er den eneste videregående skolen i fylket som er fokusskole for minoritetsspråklige elever.

Skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 gir vi tilbud om en 2-årig komprimert helsefagarbeiderutdanning til voksne minoritetsspråklige elever. Dette er et pilotprosjekt som fylkespolitikerne har initiert og er et resultat av samarbeid mellom ressurssentret ved skolen, kommunene og flyktningekontorene i nærområdet. VG 1 Helse- og oppvekst programfag og norsk blir gjort unna til våren det første året med 3 dager på skolen og 2 dager i praksis hver uke. VG 2 Helsefagarbeider starter utpå våren det første året og blir avslutta med eksamen på vanlig måte ved slutten av år 2. Elevene går da 2 dager på skole og 3 dager i praksis.

Ellers finner vi ungdommer med et anna morsmål enn norsk i de fleste klassene våre. Som regel utgjør disse mellom 5 og 10 % av elevene og representerer opp mot 15-20 ulike land. Noen snakker så godt norsk at det er vanskelig å tro at de ikke har bodd i Norge hele livet, men andre har nylig kommet og strever hardt for å forstå og bli forstått.

Lenke til nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (nafo).

Internasjonalisering:

Fræna vidaregåande skole har drevet et aktivt internasjonalt arbeid i mange år både på studiespesialisering og yrkesfag. Målet med dette er å skape internasjonal forståelse og toleranse på tvers av landegrenser, språk, kultur og religioner. Både elever og lærere deltar i mange internasjonale prosjekter, og på den måten lærer vi at det er mange måter å oppfatte verden på – som er en forutsetning for at ulike mennesker kan kommunisere med hverandre.

Vi har hatt elevutvekslinger med land som Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Litauen, Polen, Nord-Irland, Italia og Frankrike. Videre har elevene reist på studieturer til Polen, Tyskland, Slovakia, Ukraina, Frankrike og Spania i Europa, men også til land i andre verdensdeler som Tunisia, Egypt og Marokko i Afrika og Jordan og Kina i Asia. Lærerne har også hatt mange samarbeidsprosjekt med lærere i andre land som Portugal, Spania, Italia, Tyskland og Slovakia.

Dette skoleåret arrangerer vi følgende internasjonale prosjekt:

 • studietur til konsentrasjonsleirer i Polen og Tyskland for VG 2
 • Internasjonal klasse VG 3 drar på studietur til Praha
 • YSK/BA utplasseres i arbeidslivet i Tyskland
 • elever fra 2 RM skal utplasseres i arbeidslivet i Danmark

Dokument

Skolerute 2018 - 2021
PDF-dokument - 129,09 kB